คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร  ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังธรรม เนื่องใน วันพระ (วันอัฏฐมีบูชา) และทำพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ในจังหวัด

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร  ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังธรรม เนื่องใน วันพระ (วันอัฏฐมีบูชา) และทำพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ในจังหวัด
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ข้างประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสบำเพ็ญจิตภาวนา ฟังธรรม เนื่องใน วันพระ (วันอัฏฐมีบูชา) และทำพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นางสาวเต็มจิต  จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) ในทุกระดับชั้น จำนวน 150,000 บาท สนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อจ้างบุคลากรทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน  50 ราย ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบ ในวงกว้าง  ทำให้ราษฎรและผู้ปกครองเดือดร้อน รายได้ลดลง บางคนตกงาน ทั้งที่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะมีกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ยากลำบากอยู่แล้ว ยิ่งทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีก  ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมฯ นี้เพื่อเป็นการเยี่ยมบ้าน ดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ พูดคุยให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กลุ่มเป้าหมาย เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทำให้กลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการดูแล เอาใจใส่ สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต และในอีกทางหนึ่งยังเป็นการขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปด้วย
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ay
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650523คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม