จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ. บูรณาการหน่วยงานรัฐ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอมหาราช

จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ. บูรณาการหน่วยงานรัฐ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอมหาราช

           วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.OO น. ที่โดมอเนกประสงค์วัดโพธิ์ประสิทธิ์ อ.มหาราช นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”    โดยมี นางนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอมหาราช ร่วมพิธี ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ นำโดย พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พร้อมคณะสงฆ์อำเภอมหาราชและอำเภอแพรก  ร่วมสนับสนุนการเกื้อหนุน “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข อย่างยั่งยืน” พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอมหาราช กว่า 250 คน 

          ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พบปะประชาชน และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและศูนย์ประสานอาสาสมัคร พม. มอบรถเข็นนั่ง (วิลแชร์) จำนวน 1 คัน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 53 ชุด มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 ครอบครัว และนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ จำนวน 2 ครอบครัว รวม 3 ครอบครัว

          นายประทีป การมิตรี กล่าวว่า การจัดโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียน พบปะประชาชน เป็นกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการกลุ่มเปราะบาง (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ) และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ให้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ในการเข้ารับบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน ในรูปแบบ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” “โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร์” โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม