รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดการอบรมผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษฯ "การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหลังพ้นโทษ

รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดการอบรมผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษฯ "การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหลังพ้นโทษ
        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนไผ่ By ยายลี  หมู่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น "การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2 โดยมี พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัด ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักตนเองและผู้อื่น การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ตั้งเป้าหมายในชีวิตหลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังและวิธีทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ผู้ผ่านการอบรมได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีผู้เข้าอบรมจำนวน  35 คน
     นางสรัลพัชร ประโมทะกะ เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมโครงการในครั้งนี้ เป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ ปั้น โคก ขุดหนอง ทำนาในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยดำเนินการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย และการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเองและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
641011เปิดการอบรมผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษฯ การพัฒนาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2.docx |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม