วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565
      วันที่ 26 มีนาคม ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566  โดยมี นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 142 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 195 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 337 คน

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดทำการสอนและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรม  สาขาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม มีการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและมีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาทักษะความสามารถ ของนักเรียน
นักศึกษาให้เป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น