สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์และ Website QR Code วารสารฯ 


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์และ Website QR Code วารสารฯ 
ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร ของ สนข. และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และสร้างการจดจำในภารกิจและชื่อขององค์กร ไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลายและเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีกำหนดเผยแพร่ เป็นราย ๓ เดือนต่อปี 
ในการนี้ สนข. ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ https://www.otp.go.th เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้สนข. จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์และ Website QR Code วารสารฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเวปไซต์หน่วยงาน

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม