มจร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ภายใต้หัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”

มจร. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ภายใต้หัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”

        วันนี้ (๑ มิ.ย.๖๖) เวลา ๐๙๐๐ น. ที่ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาล ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จฯ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลสังฆปริณายก เสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมต้อนรับ ฯพณฯ นายดิเนช คุณวาระเดนะ (H.E. Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีศรีลังกา เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธี

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในนามของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยในปีนี้ ได้ชูประเด็น “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) 

       ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก จึงได้มีฉันทามติร่วมกันให้ประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า จำนวน ๓,๕๐๐ รูป/คน จาก ๕๕ ประเทศ โดยมี การจัดงานในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

         การนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา  จึงจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ก่อนถึงวันกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนา เรื่อง  “พุทธปัญญาในพระไตรปิฎกกับการรับมือวิกฤตโลก” และการนำผลเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” สำหรับวันที่ ๑ มิถุนายน จัดที่อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  ภาคบ่ายจัดให้มีการสัมมนา ๓ หัวข้อหลัก คือ ๑. “พุทธปัญญาเพื่อการบรรลุสันติภาพโลก” (Buddhist Wisdom to Achieve World Peace)  ๒ “พุทธปัญญากับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ” (Buddhist Advice to Cope with Climate Change) และ ๓. “พุทธคุณูปการกับการพัฒนาทางสังคมและมนุษยธรรมหลังจากโรคโควิด” (Buddhist Contribution to Further Social and Humanitarian Development after Covid Pandemic) 

         ส่วนในวันที่ ๒ มิถุนายน ผู้นำชาวพุทธจะทัศนศึกษาเยี่ยมชมโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ เข้าสักการะศาลหลักเมือง จากทั่วโลกได้เดินไปร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ จากนั้น พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๐๒๓/๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลก จะเดินทางไปยังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมงานและติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านช่อง NBT , Ture Vision ช่อง TNN2 หรือทาง Facebook : MCU TV LIVE , MCU TV NEWS, MCU TV-CHANNEL ,  Youtube MCU TV, MCU TV LIVE, IBSC CHANNEL  และเว็บไซต์ www.icdv.net , mcu.ac.th และ tv.mcu.ac.th

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ #ครั้งที่๑๘
#พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม