📣📣 คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๓๕๖๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๗๓) กำหนดระดับพื้นที่ เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว (สีฟ้า) มีผล 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

📣📣 คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ ๓๕๖๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๗๓)  กำหนดระดับพื้นที่ เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว (สีฟ้า) มีผล 1 ธ.ค.64  เป็นต้นไป
        


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :