คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท
ในหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นดิจิทัล นำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในการจัดการภาครัฐ  สร้างานวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านองค์ความรู้ กระบวนการ และผลผลิตไปสู่องค์กรอัจฉริยะและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยังยืน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขา
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทในหลักสูตรดังกล่าว
 โดยจะเปิดภาคการศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564)
มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2564 ให้บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.grad.rmutt.ac.th หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมที่งานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 095 909 6025)


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :