💥💥สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิดเผยบัญชีทวัพย์สินและหนี้สินของนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ และนายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา นายยกเทศมนตรีตำบลสามเมือง นายกเทศมนตรีท่าเรือ นายกเทศมนตรีบางกะสั้น นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด

💥💥สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิดเผยบัญชีทวัพย์สินและหนี้สินของนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ และนายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา นายยกเทศมนตรีตำบลสามเมือง นายกเทศมนตรีท่าเรือ นายกเทศมนตรีบางกะสั้น นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด

นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ จำนวน 6 ราย คือ นางณีรนุช ศิริผล นายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา นายสำเภา หรุ่นบุญลือ นายกเทศมนตรีตำบลสามเมือง นายชโลม โปลิตานนท์ นายกเทศมนตรีท่าเรือ นางสาว สรัญญา ลีวัฒนะ นายกเทศมนตรีบางกระสั้น นายประทีป รามศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร ซึ่งการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการเปิดเผยสำเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยปิดประกาศเปิดเผยสามสิบวัน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 - 19 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประกาศเปิดเผยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลาเผยแพร่ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. https://asset.nacc.go.th/dcs-app/ disclosure.jsf ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561 กำหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :