แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานปรีดี-ธำรง เพื่อดำเนินการซ่อมแซม

แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานปรีดี-ธำรง เพื่อดำเนินการซ่อมแซม นายสุนทร  แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา เปิดเผยว่า    ด้วยกรมทางหลวง ได้รับงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมสะพานสะพานปรีดี – ธำรง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ตามสัญญาที่ สส.๑๐/๐๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามที่กรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ เริ่มตันสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลาทำการ ๗๒๐ วัน นั้น เนื่องจากผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ซึ่งระหว่างการก่อสร้างอาจจะมีการปิดสะพานปรีดี-ธำรง อาจเป็นอุปสรรคและเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความจำเป็นจะต้องทำการปิดสะพานปรีดี-ธำรง เพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแชม โดยมีกำหนดการปีดะพานวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ในการนี้ แขวงทางหลวงอยุธยา ขอมอบหมายให้ นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ นายช่างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมสะพาน (ผู้ควบคุมงาน) หมายเลขโทรศัพท์ '๘ ๙๑๘๑ ๙๕๙๕ เป็นผู้มาติดต่อประสานงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#แขวงทางหลวงอยุธยา

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar