กรมปศุสัตว์ ประกาศ เรื่อง ระงับการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมปศุสัตว์ ประกาศ เรื่อง ระงับการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีการระบาดของกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรงในม้า ม้าลาย ลา ล่อ และอูฐ โดยประเทศไทยพบการรายงานการระบาดของโรคครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้กระจายไปยังหลายพื้นที่ของประเทศไทย กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้อย่างเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตรวจพบโรคครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และประเทศไทยได้กำหนดให้ทำการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศให้ระงับการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า ม้าลาย ลา ล่อ ในประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :