สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรีอากาศ ปานแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน้ชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 เปิดเผยว่า ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน และได้เรียนเชิญสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๒-๑๒ และยุติธรรมพบประชาชน ตามแผนการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยกองทุนป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทองรูปพรรณ ที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวนประมาณ ๑๘๙ รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๑๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายสำนักงาน ปปส.ภ.๑ ขอแพร่และประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของกองทุนป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :