ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เสนอราคาซื้อทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยวิธียื่นซองเสนอราคา

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีความประสงค์เสนอราคาซื้อทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยวิธียื่นซองเสนอราคา โดยกำหนดราคากลาง 7,500,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ดิน จำนวน 1 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ และทรัพย์สินที่อยู่ในส่วนห้องพักให้เช่า กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.45 น. ณ สำนักงานชุมชนสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อ ขอซื้อเอกสารเสนอราคาทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่สำนักงานชุมชนสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด ราคาชุดละ 1,000.- (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 081-7500867 (แอดไลน์) นายบำรุง ก้อนทอง ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

 

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น