ผู้ว่าฯอยุธยา สั่งการทุกอำเภอเป็นผู้นำขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2565

          นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยพบว่า แผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2565 มีแผน "เพิ่มเติม" จากแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2564 โดยเฉพาะตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ด้านการจัดการขยะต้นทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร้อยละ 100 ต้อง "ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย" และต้องมีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ขณะที่ให้หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 80 ต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง

           โดยแผนปี 2565 มีการเป้าประสงค์ด้านการจัดทำถังขยะเปียก เพื่อลดโลกร้อน ว่า ครัวเรือน ร้อยละ 100 ต้องมีเป้าประสงค์ด้านนี้ ด้านการจัดการขยะกลางทาง ให้ อปท. ร้อยละ 100 ต้องมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย แบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ให้มีการวางระบบเก็บขนขยะแยกประเภท หรือมีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพื้นที่ ให้ อปท. ร้อยละ 90 มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด โดยไม่มีการระบุ "การนำส่งไปให้บริษัทเอกชนนำไปจำกัด" นอกจากนี้ แผนปี 2565 นี้ ยังให้หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 80 มีการติดตั้งถังขยะ หรือจุดรวบรวมขยะติดเชื้อชุมชน ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) ด้านการจัดการขยะปลายทาง ให้ขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 85 และขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 80 ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้ อปท. ร้อยละ100 ในกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย และขยะอันตราย ต้องมีการวางแผนการจัดการขยะร่วมกัน ต้องไม่มีขยะติดเชื้อชุมชนตกค้าง ตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19)

          ท้ายสุด ด้านการบริหารจัดการ ปี 2565 ให้ อปท. ร้อยละ 100 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และ อปท. ร้อยละ 65 ต้องมีการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนอย่างถูกต้องครบถ้วน ไปยังจังหวัด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/

#แผนปฏิบัติการจัดการขยะ
#ลดโลกร้อน
#อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม