ผู้ว่าฯ อยุธยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 (วันวิสาขบูชา) และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ผู้ว่าฯ อยุธยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 (วันวิสาขบูชา) และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (วันวิสาขบูชา) กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี พระราชวัชราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัด นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอวังน้อย  เครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทั้ง 16 อำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น รวมจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง พันธุ์ “สิรินธร" เบอร์ 1 ให้แก่เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทั้ง 16 อำเภอ เพื่อนำไปขยายผล การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  ซึ่งได้รับมอบจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำไปปลูกขยายเมล็ดพันธุ์ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์สะสมสำรอง และแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปลูกเป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่าย ในครัวเรือนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ “น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นพยุง 150 ต้น และต้นยางนา 50 ต้น รวม 200 ต้น

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ฟุ่มเฟือยกำลังทวีความรุนแรงขึ้น เกิดสภาวะโลกร้อน ทำให้สภาพอากาศและสมดุลทางธรรมชาติแปรปรวน ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต การจัดกิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน และส่วนราชการ เพื่อพัฒนาสร้างสังคมสุขภาวะ ซึ่งนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดและพระสงฆ์ได้ดำเนินงานด้านสาธารณะ ด้วยการอบรมสั่งสอน เป็นศูนย์กลางของความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันวิสาขบูชา ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน 

ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2532 กำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยวันวิสาขบูชาอยู่ในเดือนพฤษภาคมและเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการปลูกต้นไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันวิสาขบูชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อีกทั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตามหลัก “บวร” ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650512ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 (วันวิสาขบูชา).doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม