มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรักษาการจ้างงาน

มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรักษาการจ้างงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือน ต.ค. 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่ พ.ย. 2564-ม.ค. 2565)
2. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยตามจริงแต่ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
3. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ
#มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรักษาการจ้างงาน
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม