บกปภ.ช.เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5

🔥 🔥 บกปภ.ช.เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5

          ช่วงฤดูหนาวจนถึงช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ. ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" มีดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังจุดความร้อนและประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. จัดทำแผนเผชิญเหตุสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง โดยปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชนและริมทาง รวมถึงข้อมูลกลุ่มเปราะบาง พร้อมแบ่งพื้นที่และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานอย่างชัดเจน
3. จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการ โดยเฉพาะการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า และการจัดชุดปฏิบัติการดับไฟป้า กรณีเกิดไฟป่าในพื้นที่เข้าถึงยากให้ประสานการดับไฟป่าด้วยอากาศยาน

          พร้อมทั้งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน และสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่

- การป้องกันมลพิษที่ต้นทาง ทั้งยานพาหนะ ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน พร้อมควบคุมการเผาและรณรงค์การเตรียมพื้นที่การเกษตรด้วยการไถกลบหรือนำไปแปรรูปแทนการเผา
- ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่น
- สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ข้อกฎหมาย และมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และปรับตัวรับมือสถานการณ์ภัยได้ถูกวิธี

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย โทรสายด่วนนิรภัย 1784

ข้อมูล : #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า #หมอกควัน #ฝุ่นPM2.5


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม