ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง เน้นย้ำ แม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ต้องเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อ Change for Good สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง เน้นย้ำ แม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ต้องเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อ Change for Good สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

     วันนี้ (24 พ.ย. 65) เวลา 13:00 น. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเป็นประธานเปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 25 จังหวัด ร่วมงานทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงปรารถนา (Passion) และความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับประเทศชาติ สร้างผาสุกให้กับสังคมไทย ซึ่งสิ่งสำคัญของการทำงาน นั่นคือ “คู่ชีวิต” ที่เป็นกำลังใจในการสนับสนุน ให้กำลังใจ ทำให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกสังกัด ทุกกรม กอง มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเหล่าบรรดาคู่สมรสของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้รวมตัวกันเป็น “สมาคมแม่บ้านมหาดไทย” อันถือเป็นความสวยงามของการเคารพสิทธิมนุษยชนที่พวกเราชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายต้องภาคภูมิใจว่า กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้ทุกเพศ ใช้ความรู้ความสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่ง “โชคดีว่ามีคู่สมรสที่เข้าใจและพร้อมที่จะสวมบทบาทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เป็นผู้นำการพัฒนาโดยไม่มีเงินเดือน ไม่มีเงินดาวน์ ทำงานเป็น “จิตอาสา” ดังพระราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” จึงขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนทุกพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็น “จิตอาสา” โดยเชิญคู่สมรสของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมเป็นจิตอาสาทั้งในนามของเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด  และแม่บ้านท้องถิ่น ซึ่งทุกคนเต็มใจที่จะเป็นจิตอาสาด้วยจิตสาธารณะที่ไม่หวังผลตอบแทน

“ทุกคนที่มาที่นี้ล้วนเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน จึงเป็นที่มาของการจัดงานวันนี้ เพื่อให้พวกเราเกิดความรักความสามัคคี เพื่อให้มาพูดคุย แชร์ผลงานการขับเคลื่อนงานในรอบปีที่ผ่านมา และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในลักษณะที่เพิ่มพูนความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน อันเป็นการ Change for Good ให้มากขึ้นกว่าเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “แม่ทัพในพื้นที่” ซึ่งหมายถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอที่เป็นผู้นำสูงสุดของพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ในการหลอมรวมพลังความรัก ความสามัคคีของทุกส่วนราชการ ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งท้องถิ่นและท้องที่ ผู้นำศาสนา พระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม หลวงพ่อโบสถ์คริสต์ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มสมาชิก OTOP กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. ปราชญ์ชุมชน ครูบาอาจารย์ในพื้นที่ และพี่น้องสื่อมวลชน ในการช่วยการทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวต่ออีกว่า บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของพี่น้องสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คือการทำหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน ด้วยการทำให้เกิดสิ่งที่ดีในชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดมีความคิดเห็นตรงกัน ในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่ดี โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณจะให้ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ “ถ้าทำแล้วเกิดการสร้างสิ่งที่ดี Change for Good ให้กับครอบครัว ให้กับผู้คน นั่นคือหน้าที่ที่สำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง มาใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลไปยังพี่น้องประชาชน และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวที่จะมีบุตรได้รู้วิธีการในการบำรุงครรภ์และดูแลเด็กที่อยู่ในครรภ์ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ คลอดตามกำหนด มีน้ำหนักครบถ้วนบริบูรณ์ อันจะทำให้มั่นใจได้ว่า “เด็กจะมีสุขภาพที่ดี” มีน้ำหนักตามเกณฑ์ ได้รับวัคซีนตามโปรแกรมของคุณหมอที่ทางสาธารณสุขได้กำหนดไว้ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระราชดำริ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ไปรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นผู้นำไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายของพวกเราทุกคน ด้วยการ “เป็นผู้นำ” ทำในครัวเรือนตนเอง ในบ้านพักข้าราชการ ในบ้านพักตนเอง และขยายผลไปสู่ครัวเรือนเป้าหมายอันจะส่งผลให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน 

นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริมผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแสดงพระกตเวทิตาคุณด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งพวกเราทุกคนต้องเป็น “ผู้นำต้องทำก่อน” ในการเลือกซื้อ เลือกหา สวมใส่ผ้าไทย และรณรงค์ให้ทุกพื้นที่ได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้เข้มข้น เพิ่มพูน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เพราะเราในฐานะคนซื้อผ้าไทยมาสวมใส่ก็ถือเป็นลูกหลานกตัญญูกตเวที ซึ่งการที่เราเลือกซื้อผ้าไทย ถือเป็น Demand side ไปกระตุ้น Supply Side ทำให้ชาวบ้านได้มีขวัญกำลังใจในการถักทอผ้ามาจำหน่าย ทำให้ผืนแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมที่เกิดจากคนไทย เกิดรายได้ให้กับชาวไร่ชาวนา ช่างทอผ้า ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว

“ขอให้แม่บ้านมหาดไทยทุกคนได้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ช่วยกัน Change for Good เพื่อให้ความปรารถนาที่จะทำให้บ้านเมืองเรามีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา แม้ไม่ใช้ญาติตามสายโลหิตที่คลอดมาจากครรภ์มารดาเดียวกัน แต่พวกเราทุกคน คือ “คนไทยที่มีสายโลหิตของความเป็นไทย” เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงาม สืบทอด ส่งต่อ ไปชั่วลูกชั่วหลาน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า พวกเราคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งล้วนแต่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของแผ่นดินผู้ทรงเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ยังผลทำให้ผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วของประเทศมีลักษณะใกล้เคียงกัน เรียกว่าเป็น “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชดำริต่าง ๆ ทั้งในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนขยายผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในปี 2565 ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน และขยายผล โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเมื่อ 1 ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง จะสามารถประหยัดเงินได้ 50 บาทต่อวัน เมื่อคิดจาก 12 ล้านครัวเรือน ก็จะประหยัดเงินกว่า 600 ล้านบาท ปีหนึ่งมี 365 วันก็สามารถประหยัดเงินของครัวเรือนได้กว่า 200,000 ล้านบาท และยังมีผักสวนครัวเหลือไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน ถ้ามีจำนวนมากก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 2) น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ 3) โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กระตุ้นภาคการผลิตในการตัดเย็บให้ถูกอก ถูกใจ คนทุกเพศ ทุกช่วงวัย ให้มีความหลากหลาย ใส่ได้ทุกโอกาส ทุกสถานที่ จนเกิดกระแสความสนใจและความนิยมชมชอบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งต้นน้ำ คือ ช่างทอผ้า กลางน้ำ คือ การออกแบบตัดเย็บที่หลากหลาย จนทำให้ปลายน้ำ คือ พี่น้องประชาชนคนไทย ได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มพูน ครอบครัวและลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และ 4) โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน คัดแยกขยะแห้ง นำขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ตั้งเป้าทุกครัวเรือน มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100% ภายใน 31 ธันวาคม 2565 และดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) นอกจากนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนด สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อช่วยลดขยะที่ต้นทาง ลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทำให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดฯ แล้วเสร็จ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธร ซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เพื่อนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับพี่น้องประชาชน โดยปลูกที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วเก็บเมล็ดพันธุ์มอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อสนองพระดำริฯ ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
 
และในช่วงท้าย เป็นการเสวนาผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั้ง 25 จังหวัด โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ขึ้นนำเสนอผลงานในรูปแบบการเสวนา ซึ่งทุกจังหวัดล้วนแล้วแต่ได้น้อมนำพระราชดำริฯ ไปขับเคลื่อนขยายผล รวมทั้งนำนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในปีที่ผ่านมาไปดำเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายทั้ง 4 ข้อในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม