ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนการทำงานและช่วยเหลือทุกครัวเรือน จนสามารถประกาศความสำเร็จของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนการทำงานและช่วยเหลือทุกครัวเรือน จนสามารถประกาศความสำเร็จของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 มิติ โดยการบูรณาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือครบทุกครัวเรือนแล้ว จำนวน 3,598 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 แยกเป็น มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติอื่นๆ  โดยจัดประเภทครัวเรือนเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอยู่รอด จำนวน 602 ครัวเรือน ระดับพอเพียง จำนวน 2,197 ครัวเรือน และระดับยั่งยืน จำนวน 799 ครัวเรือน จากนั้น ประธานฯ ได้ลงนามในประกาศความสำเร็จของการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนป้าหมายให้มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในการดำรงชีพ พร้อมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลืออีกด้วย


โดย นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP Logbook กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกลไกแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายเป็นวาระสำคัญ ได้ดำเนินการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในทุกระดับ การสนับสนุนช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ส่งเสริมอาชีพดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา ตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาครบทุกครัวเรือนแล้ว จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือ จนสามารถประกาศความสำเร็จการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมขอให้นายอำเภอและทีมงาน ดำเนินการตรวจเยี่ยมและพัฒนาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง


ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านเพิ่ม : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650921 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนการทำงานและช่วยเหลือทุกครัวเรือน.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม