รองผู้ว่าฯ ให้การต้อนรับ รองประธานวุฒิสภาในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”  ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองผู้ว่าฯ ให้การต้อนรับ รองประธานวุฒิสภาในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”  ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23  มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาช่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย  นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้ นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" พร้อมด้วย นายพลเดช ปิ่นประทีป นายอนุศักดิ์ คงมาลัย  นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น  สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี 
สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย อีกทั้ง เพื่อให้ประธาน/รองประธาน/ประธานคณะกรรมาธิการ/สมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา และประการสุดท้าย เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ทั้งนี้ การจัดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ สื่อมวลชน ศิลปินพื้นบ้านผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยหัวข้อการบรรยายและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา, ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ, วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, ระบบงานรัฐสภา, วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย,สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย, การสร้างความปรองดองสมาฉันท์ของคนในชาติ, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย และแนวทางการเผยแพร่ต่อยอด ขยายผลของเครือข่ายวุฒิสภา
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/ I
G : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650623กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สว..doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม