ผู้ว่าฯ ขับเคลื่อน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการ

ผู้ว่าฯ ขับเคลื่อน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการ
    วันที่ 22 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ วัดสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นางอมรรัตน์  กรึงไกร นายอำเภอเสนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน 
      ทั้งนี้ เพื่อให้บริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 หน่วยงาน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ คลินิกแก้ปัญหาในพื้นที่  คลินิกด้านวิชาการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน และคลินิกการให้บริการกุล่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัดและมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรที่ต้องการรับวัคซีนในครั้งนี้อีกด้วย
     โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวในพิธีเปิดว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650622ผู้ว่าฯ ขับเคลื่อน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม