ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง


ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง

นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยกรมประมง ได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ลงวันที่ ๓๐เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ให้สอดคล้องกับข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ำปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณน้ำท่า และข้อมูลการทำการประมงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ๒ ปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :