💥💥คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๓๕๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๙๐) ผ่อนคลายให้เปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

💥💥คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๓๕๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๙๐) ผ่อนคลายให้เปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนคศรีอยุธยา

#ประกาศ #เปิดร้านเกม #ร้านอินเทอร์เน็ต

#โควิด19


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :