องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นายมานพ ระษารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศเผยแพร่ประกาศและราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่หน่วยงานของท่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิในการเสนอราคาและผู้ที่สนใจทราบ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสาร
แนบมาพร้อมนี้


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :