💥💥ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๕

💥💥ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๕

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีนโยบายการจัดระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยซ้ำซาก และเป็นการจัดระบบการปลูกข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปลูกข้าวปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวทันต่อกำหนดการเปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่รับการระบายน้ำ ซึ่งเป็นระยะเวลาปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ในพื้นที่ทุ่งรับการระบายน้ำจำนวน ๗ ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งบ้านแพน ทุ่งบางบาล ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางทุ่ม และทุ่งบางกุ้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเห็นสมควรจัดระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 👇👇

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :