💥💥ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

💥💥ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

พลตำตรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๒ (๑) และข้อ ๑๖๓ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :