ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

นายสุภาพ เมฆะวนิชย์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :