ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

นางสาวภิรมย์ลักษณ์ โกศิลา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๑ รายการราคากลาง ๑๕๗,๕๑๕-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :