สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด

นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด นั้นสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ จำนวน ๑๓ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการเปิดเผยสำเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลาปิดประกาศเปิดเผยสามสิบวัน ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศเปิดเผยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. https://asset.nacc.go.th/dcs-app/disclosure.jsf โดยมีระยะเวลาเผยแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินและเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :