ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8  เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 จำนวน 156   รายการ มีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และข้อกำหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาดดังนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :