กกต.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

กกต.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...โดยขอความร่วมมือรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอง ผอ.รมน.จ.อย.(ท) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และภาคเอกชน ในการส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือทาง Email : election@ect.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02–1437662 –3 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ect.go.th ด้วยแล้ว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://pr.prd.go.th/ayutthaya/

 คะแนนโหวต :