ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. 7/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  www.amlo.go.th/dpl

https://www.amlo.go.th/dpl/


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :