ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาอาติเจนด้วยตนเอง (COID-19 Antigen test self-test kits) สำนักงานพานิชย์จังหวัดกลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศษฐกิจการค้า

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 63  พ.ศ. 2564  

แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 63 พ.ศ. 2564

 คะแนนโหวต :