สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด

นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ซ.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ จำนวน 8 ราย  ซึ่งการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการเปิดเผยสำเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยปิดประกาศเปิดเผยสามสิบวัน ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประกาศเปิดเผยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลาเผยแพร่ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. https://asset.nacc.go.th/dcs-app/ disclosure.jsf ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561 กำหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :