📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ ตำแหน่ง รวม ๑๐ อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
📌📌 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
📌📌การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ให้ทราบก่อนการดำเนินการเลือกสรร ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และทางเว็บไซต์ www.nakhonsawanpao.go.th เลือกมุมบริหารงานบุคคลโดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อด้วยตนเอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น